Si te veproni ne rast demit?

Ne anen e djathte ju gjeni informacionet e nevojshme per te pershpejtuar zgjedhjen e situates suaj.

Dëmet Motorike

Lajmero Demin ne Rast te Aksidentit ne Komunikacion nga Baza TPL

Kush mund te paraqes kerkesen per kompenzim demi te shkaktuar ne rast aksidenti ne komunikacion

 • Pronari i mjetit te demtuar
 • Personi i lenduar
 • Pronari i objektit te demtuar

Per kompenzim demi ne SIGAL UNIQA Group Austria, ju mund te perdorni kontaktet si me poshte

 • 038 240-241 ext. 118 - Nga e hena deri te premten prej 08:00 - 16:00
 • Email Adresa per paraqitjen e demeve: demet@sigal-ks.com, duke bere nje pershkrim te shkurter rreth aksidentit
 • Ju mund te dergoni dokumentet edhe me poste te regjistruar ne adresa SIGAL UNIQA Group Kosova, Rr. Pashko Vasa, P/n, Prishtine


Dokumentacioni i Nevojshem per Demet ne Automjet nga Aksidenti ne Komunikacion

Dokumentacioni qe duhet t’a paraqisni per deme ne automjet te shkaktuar nga aksidenti ne komunikacion.

 • Kerkesa per demshperblim
 • Raporti i Aksidentit –nga Policia Origjinali ose Kopje e vertetuar
 • Libreza e qarkullimit te automjetit
 • Kopja e Polices se Sigurimit
 • Fotokopje e leternjoftimit dhe karteles bankare si dhe te dhenat per adresen dhe numrin e telefonit
 • Deshmi per pronesine ne pronen e demtuar , deshmi mbi shfrytezimin e prones se demtuar
 • Autorizimi per te drejten e realizimit te demit I vertetuar nga Noteri i licencuar ose organet tjera Kompente

Sipas nevojes SIGAL UNIQA Group Austria Kosove mund te kerkoj edhe dokumentacion shtese.

Dokumentacioni i Nevojshem per Lendimet e Pesuara nga Aksidenti ne Komunikacion

Dokumentacioni qe duhet t’a paraqisni per deme ne persona me pasoje lendimi ne aksident komunikacioni.

 • Kerkesa per demshperblim
 • Raporti I Aksidentit –nga Policia Origjinali ose Kopje e vertetuar
 • Çertifikata e lindjes ose leternjoftimi I te demtuarit
 • Dokumentacioni Mjekesore Origjinal –Raport te Emergjences qe verteton lendimin ne diten e aksidentit
 • Autorizimi per te drejten e realizimit te demit I vertetuar nga Noteri i licencuar ose organet tjera Kompente

Sipas nevojes SIGAL UNIQA Group Austria Kosove mund te kerkoj edhe dokumentacion shtese.

Dokumentacioni i Nevojshem per Vdekje te Shkaktuara nga Aksidenti ne Komunikacion

Dokumentacioni qe duhet t’a paraqisni per deme ne persona me pasoje vdekje nga aksidenti ne komunikacion.

 • Kerkesa per demshperblim nga kryefamiljari
 • Autorizimet nga anetaret e familjes ne rast se jane mbi 18 vjec
 • Raporti i Aksidentit –nga Policia Origjinali ose Kopje e vertetuar
 • Certifikata e Lindjes
 • Certifikata e Vdekjes
 • Certifikata familjare si dhe te anetareve te familjes
 • Leternjoftimet e familjareve
 • Dokumentacioni Mjekesor Origjinal - Raport te Emergjences qe verteton lendimet per pasoje vdekjen ne diten e aksidentit
 • Autorizimi per te drejten e realizimit te demit I vertetuar nga Noteri i licencuar ose organet tjera Kompente

Sipas nevojes SIGAL UNIQA Group Austria Kosove mund te kerkoj edhe dokumentacion shtese.

Lajmero Demin KASKO

Cdo deme i ndodhur ne automjet te njoftohet SIGAL UNIQA Group Austria brenda 48 oreve ne email info@sigal-ks.com.

Kush mund te paraqes kerkesen per kompenzim demi nga baza e sigurimit KASKO.

 • Pronari i mjetit te demtuar
 • Personi i Autorizuar

Per kompenzim demi ne SIGAL UNIQA Group Austria, ju mund te perdorni kontaktet si me poshte

 • 038 240-241 ext. 145 - Nga e hena deri te premten prej 08:00 - 16:00
 • Email Adresa per paraqitjen e demeve: demet@sigal-ks.com, duke bere nje pershkrim te shkurter rreth aksidentit
 • Ju mund te dergoni dokumentet edhe me poste te regjistruar ne adresa SIGAL UNIQA Group Kosova, Rr. Pashko Vasa, P/n, Prishtine


Dokumentacioni i Nevojshem per KASKO

Dokumentacioni qe duhet paraqitet ne rast demi ne automjet.

 • Kerkesa per demshperblim
 • Deklarata me shkrim e vozitesit per rastin
 • Raporti Policor per rastin - origjinal ose kopje e vertetuar
 • Fotografi nga vendi i ngjarjes ose vendi i aksidentit
 • Leja e qarkullimit te mjetit
 • Polica KASKO
 • Patent shoferi i perdoruesit te mjetit
 • Leternjoftimi i te siguruarit
 • Autorizimi nga pronari i mjetit per perdoruesin e mjetit

Fotografimi i mjetit te demtuar inspektohet nga punonjesit e SIGAL UNIQA Group Austria.

Dokumentacioni shtese qe duhet plotesuar sipas mbulimeve te zgjedhura per sigurimin kasko :


DEMTIME AKSIDENTALE
 • Raporti policor per rastin e ndodhur
 • Fotografi  te vendngjarjes
THYERJA E XHAMAVE
 • Foto nga vendgjarja
 • Raporti policor
ZJARR, RRUFE, EKSPLOZION
 • Deshmi nga autoritetet perkatese (policia, zjarrfikesit)
KATASTROFAT NATYRORE
 • Njoftim mbi shpalljen e katastrofes natyrore nga autoritetet perkatese
VJEDHJE
 • Denoncimi I rastit ne polici
 • Vertetimi nga policia se mjeti eshte shpallur ne kerkim
 • Kallzimi penal per rastin
MBULIM JASHTE VENDIT
 • Raport policor per rastin
 • Foto nga vendngjarja
 • Foto te mjetit te demtuar
DEMTIM NE PARKING –pa autor
 • Vertetim nga policia qe rasti eshte denoncuar
 • Foto nga vendngjarja e  demit
DEMTIMET NGA AKTET KEQDASHESE
 • Vertetim nga policia qe rasti eshte denoncuar
 • Kallzimi Penal
Cdo document tjeter qe kerkohet nga siguruesi.

Dëmet Jo-Motorike (shëndet, shtëpi, udhëtim, aksident )

Dëmet Jetë

Scroll Down