Karriera ne SIGAL

Procesi I Rekrutimit (Shpallja e pozites,Aplikimi I kanditateve,Perzgjedhja e aplikacioneve,Testi,Intervista,Njoftim per perzgjedhje,Verifikimi I historise se kanditatit te perzgjedhur,Oferte pune).