Lajmet e Fundit

Ekspert vlerësues në Departamentin e Pasurisë – (1) pozitë e lirë


April 20, 2022


Vendi i punës: Prishtinë – Zyra Qendrore

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Vlerëson me kujdes çdo kërkesë për kompensim dëmi përcakton shkallën e dëmeve
 • Kryen inspektimet e nevojshme me rastin e marrjes në sigurim të objekteve dhe drafton rekomandimet përkatëse për përmirësim nëse kërkohet
 • Kryen inspektimin e objekteve të dëmtuara të cilat janë të siguruara; kryen fotografimin, verifikon dëmtimin si dhe përpilon skicat e nevojshme për vlerësimin e dëmit
 • Përpilon akt-ekspertizën/vlerësimin e dëmit bazuar në manualet dhe katalogjet përkatëse
 • Për vlerësimin e dëmeve, merr oferta nga kompanitë përkatëse që ofrojnë ndërtimin/riparimin e objekteve
 • Komunikon me palët e dëmtuara me qëllim të vizitës në vend të ngjarjes për të bërë vlerësimin e dëmit
 • Për praktikat gjyqësore, jep mendimin për ekspertizat e ndërtimtarisë lidhur me lartësitë e dëmeve
 • Kryen detyra të tjera sipas kërkesës së punëdhënësit në përputhje me udhëzimet dhe procedurat e kompanisë në përputhje me legjislacionin në fuqi

Kandidatët/et duhet të plotësojnë këto kushte të veçanta:

 • Përgatitja e lartë arsimore (diplomë universitare; preferohet inxhinier i ndërtimtarisë)
 • Përvojë pune së paku 1 vit, në lëminë profesionale
 • Njohje e shkëlqyeshme e komunikimit në gjuhën shqipe dhe angleze

Të gjithë kandidatët/et  përveç kushteve të veçanta, duhet të plotësojnë edhe këto kushte të përgjithshme:

 • Të kenë aftësi të mira komunikimi
 • Të jenë të aftë për punë në ekip dhe për punë në terren
 • Të jenë kreativ, i motivuar dhe bashkëpunues

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • CV me fotografi,
 • Diploma, çertifikime dhe trajnime relevante,
 • Dëshmi mbi përvojën e punës,
 • Letër motivimi;
 • Referenca nga punëdhënësi paraprak ose aktual.

Të gjitha aplikacionet për punësim pranohen vetëm përmes adresës elektronike: [email protected] dhe në subjekt të shkruhet:Aplikim për pozitën: Ekspert vlerësues në Departamentin e Pasurisë

Konkursi është i hapur deri me datën 27.04.2022.

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë banorët me qëndrim në Kosovë.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në bazë të CV do të ftohen në intervistë.