Lajmet e Fundit

Recepsionist/e


July 19, 2022


Vendi i punës: Prishtinë – Zyra Qendrore

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Të ofroj shërbime të dobishme në mënyrë të sjellshme për të gjithë personelin, vizitorët dhe klientët në qendrën SIGAL UNIQA.
 • Të lëshoj dhe pranoj dokumente në pajtueshmëri me procedurat dhe shërbime telefonike;
 • Përcjellë shkresat e pranuara elektronike (E-mail) dhe t’i përcjellë ato tek personat përgjegjës;
 • Pranon shkresat postare;
 • Evidenton mungesat e punonjësve gjatë ditës dhe mbanë shënime për çdo dalje zyrtare apo tjera të punonjësve;
 • Evidenton shkresat zyrtare “Dalje” dhe dërgon në POST;
 • Asiston në rast të ndonjë parregullsie të paraqitur dhe merr masa parandalimi dhe shmangie.

 

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte për pozitën e shpallur:

 • Aftësi për të komunikuar si verbalisht ashtu edhe me shkrim;
 • Në përfundim ose të ketë përfunduar Universitetin;
 • Njohje e punës me kompjuter (MS Office);
 • Njohja e gjuhës Angleze.

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • CV e shkurtër dhe përshkrim i përvojës profesionale.

 

Të gjitha aplikacionet për punësim pranohen vetëm përmes adresës elektronike: [email protected] dhe në subjekt të shkruhet: “Aplikim: emri dhe mbiemri – pozita”.

 

Konkursi është i hapur deri me datën 26.07.2022 ora 16:00.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listë të ngushtë do të kontaktohen. Dokumentacioni i pakompletuar dhe aplikimet e dërguara pas afatit nuk do të merret në konsideratë.