Garancite

Nje police Garancie eshte nje kontrate e cila garanton permbushjen e nje detyrimi te caktuar. Eshte nje marreveshje midis nje pale (Siguruesi/Garantuesi) i cili i pergjigjet pales tjeter (Perfituesit/Autoritetit Kontraktues) per borxhet, mosplotesimin e zotimeve ose mospermbushjen detyrimeve te nje pale te trete ( te Siguruarit).

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+381 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@uniqa-ks.com
Qendra Kontaktuse