Sigurimi CAR/EAR

Sigurimi CAR/EAR eshte nje police e cila perfshin dy mbulime, ate te ndertimit/montimit dhe pergjegjesine e pales se trete. Ne pergjithesi projektet e ndertimit mbartin dy lloj rreziqesh: demtimi I prones ne rast se konstruksioni nuk eshte ndertuar ne rregull, apo demtime te marra gjate rinovimeve, nderkohe ne zonen e ndertimit mund te shkaktohen demtime paleve te treta, si psh.kalimtare te rastit, banoret e zones, etj. Ky lloj sigurimi nderton nje ure lidhese midis ketyre dy sigurimeve te nje police te vetme.

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+381 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@uniqa-ks.com
Qendra Kontaktuse