Sigurimet e Pronës Private

SIGAL UNIQA ofron këtë sigurim për: pasurinë e paluajtshme, e cila përfshin (banesat, apartamente, shtëpi etj) pasurinë e luajtshme, e cila përfshin (pajisje shtëpiake, inventor, etj).

SIGAL UNIQA ju dëmshpërblen për humbjen, dëmtimin ose shkatërrimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e: zjarrit, rrufesë, shpërthimit, përplasjes ose rënies së një avioni, pjesëve ose ngarkesës së tij, përpjekjeve për shuarjen e zjarrit, prishjeve ose lëvizjeve në lidhje me çdonjërën prej ngjarjeve të mësipërme, tërmetit, përmbytjes, stuhisë, thyerjes së xhamave, akteve terroriste, grevave, trazirave civile etj.

Primet për këtë sigurim variojnë duke filluar nga 0,05% e shumës së siguruar, në varësi të objektit si dhe llojeve të rreziqeve që do të sigurohen

Kerkoni Oferte per Sigurimin Shtepiak