Lajmet e Fundit

SIGURIMI SHËNDET PLUS PËR INDIVID – COVID-19


September 23, 2020


Sigurimi i shëndetit dhe jetës nga COVID-19 është një produkt i dizajnuar për lehtësimin e shpenzimeve eventuale në rastet e evidentuara pozitive me COVID-19.

Përfitime

Kjo policë mbulon ngjarjet e mëposhtme si pasojë e COVID-19.

Kompenzim ditor në rast shtrimi në spital, 20€/dita maksimumi 30 ditë.

Kompenzim ditor në rast mjekimi në shtëpi, 15€/dita maksimumi 30 ditë.

Shpenzimet farmaceutike 150€.

Humbja e jetës 8,000€.

 

Persona të Siguruar

Personat e Siguruar janë të gjithë individët e pranueshëm për mbulim në sigurim, të dhënat e të cilëve janë renditur në policën origjinale të sigurimit dhe në shtojcat e saj, si dhe për të cilët është paguar primi përkatës i sigurimit.

Mund të bëjnë pjesë në grup edhe anëtarët e familjes të të siguruarve (bashkëshort/e, femije) për të cilët paguhet primi përkatës i sigurimit.

 

 Territori i mbulimit në sigurim

Sigurimi eshte i vlefshëm ne gjthe boten.

 

Shpenzime të siguruara

Sipas përcaktimeve të Listës së Përfitimeve dhe kushteve këtu, SIGAL do të paguajë kompensim ditor, shpenzimet farmaceutike dhe humbjen e jetës, si pasojë e COVID-19, sipas specifikimeve;

Kompenzim ditor në rast shtrimi në spital, 20€/dita maksimumi 30 ditë.

Kompenzim ditor në rast mjekimi në shtëpi, 15€/dita maksimumi 30 ditë.

Shpenzimet farmaceutike 150€

Humbja e jetës 8,000€ (sipas percaktimeve ne kushtet e sigurimit te jetës).

 

Çmimi i policës për person

75 Euro

Scroll Down