Lajmet e Fundit

SIGURIMI SHËNDET PLUS PËR INDIVID – COVID-19


September 23, 2020


Sigurimi shëndetësor dhe i jetës nga COVID-19 është një produkt i krijuar për të lehtësuar kostot
eventuale të shtrimit në spital në rastet e identifikuara pozitivisht me COVID-19.

 

Përfitimet:
  • Kjo policë mbulon ngjarjet e mëposhtme si rezultat i COVID-19.
  • Kostoja e trajtimit si pasojë e Covid në rast shtrimi në spital – max. 1000 €.
  • Humbje jete si Covid – max. 5000 €
Përsona të Siguruar
  • Personat e Siguruar janë të gjithë individët e pranueshëm për mbulim në sigurim, të dhënat e të cilëve janë renditur në Policën origjinale të sigurimit dhe në shtojcat e saj, si dhe për të cilët është paguar primi përkatës i sigurimit.
  • Mund të bëjnë pjesë në grup edhe anëtarët e familjes të të siguruarve (bashkëshort/e, fëmijë) për të cilët paguhet primi përkatës i sigurimit.
Territori i mbulimit të sigurimit
  • Sigurimi është i vlefshëm në mbarë botën.
Çmimi i politikës për person
  • 75 Euro