Lajmet e Fundit

SIGURIMI SHËNDET PLUS PËR INDIVID – COVID-19


September 23, 2020


 

 

Sigurimi i shëndetit dhe jetës nga COVID-19 është një produkt i dizajnuar për lehtësimin e shpenzimeve eventuale në rastet e evidentuara pozitive me COVID-19.

 

Përfitime:
  • Kjo policë mbulon ngjarjet e mëposhtme si pasojë e COVID-19.
  • Kompenzim ditor në rast shtrimi në spital, 20€/dita maksimumi 30 ditë.
  • Kompenzim ditor në rast mjekimi në shtëpi, 15€/dita maksimumi 30 ditë.
  • Shpenzimet farmaceutike 150€.
  • Humbja e jetës 8,000€.

Persona të Siguruar
  • Personat e Siguruar janë të gjithë individët e pranueshëm për mbulim në sigurim, të dhënat e të cilëve janë renditur në Policën origjinale të sigurimit dhe në shtojcat e saj, si dhe për të cilët është paguar primi përkatës i sigurimit.
  • Mund të bëjnë pjesë në grup edhe anëtarët e familjes të të siguruarve (bashkëshort/e, fëmijë) për të cilët paguhet primi përkatës i sigurimit.

Territori i mbulimit në sigurim
  • Sigurimi është i vlefshëm në gjthë botën.

Çmimi i policës për Person
  • 75 Euro