Politika e Privatesise

I nderuar subjekt i të dhënave,

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A. siguron të gjithë përdoruesit e kësaj faqeje se çdo e dhënë personale do të trajtohet në përputhje me Ligjit 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Përdoruesi pohon vërtetësinë dhe saktësinë e të gjitha të dhënave të plotësuara prej tij në formularët e ndryshëm (punësimi, raportim dëmi, blerje online etj.) plotësimi i të cilave është tërësisht vullnetar.

Me plotësimin e çdo forme apo formulari dhe shtypjen e butonit të vazhdimit, përdoruesi pranon të drejtën e shoqërisë së sigurimit për përdorimin e brendshëm vetëm për qëllimin e kërkuar nga përdoruesi të informacioneve të plotësuara si dhe procesimin e mëtejmë të tyre nga ana e SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A.

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A. garanton trajtimin me konfidencialitet të këtyre të dhënave si dhe siguron se asnjë e dhënë nuk do tu kalohet palëve të treta por çdo e dhënë do të përdoret vetëm për qëllimin që është dërguar.

 • QËLLIMI
  Kjo politikë krijon një kornizë efektive, të përgjegjshme dhe transparente për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat e Ligjit 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
 • DEKLARATA E POLITIKËS
  SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH. A. është e angazhuar për të ushtruar veprimtarinë e saj në përputhje me ligjin e aplikueshëm për mbrojtjen të dhënave personale dhe në përputhje me standardet më të larta të sjelljes etike.
  Kjo politikë përcakton informacione të përgjithshme në lidhje me mbledhjen, përdorimin, përpunimin, mbajtjen, transferimin, zbulimin dhe shkatërrimin e të dhënave personale në faqen tonë të internetit, që i përkasin një kontakti ose klienti të UNIQA GROUP AUSTRIA SH. A. (p.sh. subjekti i të dhënave).
  E dhënë personale është çdo informacion në lidhje me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (“subjekt i të dhënave”).
  Të dhënat personale i nënshtrohen masave mbrojtëse të caktuara dhe rregullave të tjera që imponojnë kufizime se si organizatat mund të përpunojnë të dhënat personale. Një organizatë që merret me të dhënat personale dhe merr vendime për përdorimin e tij njihet si Kontrollues i të Dhënave. SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH. A., si Kontrollues i të Dhënave, është përgjegjës për sigurimin e pajtueshmërisë me kërkesat e mbrojtjes së të dhënave të përshkruara në këtë politikë.
 • PARIMET E MBROJTJES SË TË DHËNAVE
  SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH. A. ka miratuar parimet e mëposhtme për të rregulluar mbledhjen, përdorimin, përpunimin, mbajtjen, transferimin, zbulimi dhe shkatërrimin e të dhënave personale: 1. Ligjshmeria, drejtesia dhe transparenca 2. Kufizimi i qellimit 3. Minimizimi I te dhenave 4. Saktesia. 5. Kufizimi i ruajtjes 6. Paprekshmeria dhe konfidencialiteti 7. Llogaridhenia.
 • MBROJTJA E TË DHËNAVE
  SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH. A. do të miratojë masa fizike, teknike dhe organizative për të ofruar sigurinë e të dhënave personale. Kjo përfshin parandalimin e humbjes ose dëmtimit, ndryshimin e paautorizuar, akses ose përpunim, dhe rreziqe të tjera për të cilat mund të ekspozohen nëpërmjet veprimit njerëzor ose ndikimit fizik mjedisor. Një përmbledhje e masave të sigurisë lidhur me të dhënat personale është dhënë më poshtë:

  • Parandalimi i personave të paautorizuar nga qasja në sistemet e përpunimit të të dhënave në të cilat përpunohen të dhënat personale.
  • Parandalimi i personave që kanë të drejtë të përdorin sistemin e përpunimit të të dhënave për qasje në të dhëna personale përtej autorizimit dhe nevojës.
  • Sigurimi që të dhënat personale gjatë transmetimit elektronik dhe gjatë transportit nuk mund të lexohen, kopjohen, modifikohen ose heqen pa autorizim.
  • Sigurimi që regjistrimet e qasjes janë në vend për të përcaktuar nëse dhe nga kush janë futur të dhënat personale, modifikuar ose hequr nga sistemi i përpunimit të të dhënave.
  • Sigurimi që në rastin kur përpunimi kryhet nga një përpunues i të dhënave, të dhënat mund të përpunohen vetëm në përputhje me udhëzimet e kontrolluesit të të dhënave.
  • Sigurimi që të dhënat personale të mbrohen nga shkatërrimi ose humbja e padëshiruar.
  • Sigurimi që të dhënat personale të grumbulluara për qëllime të ndryshme mund të përpunohen veç e veç.
  • Sigurimi që të dhënat personale nuk mbahen më gjatë se sa është e nevojshme.
 • TRANSFERIMET E TË DHËNAVE
  SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH. A. mund të transferojë të dhënat personale tek marrësit e brendshëm ose të palëve të treta të vendosura në një vend tjetër ku ai vend njihet se ka një nivel adekuat mbrojtjeje ligjore për të drejtat dhe liritë e subjekteve relevante të të dhënave. Kur transfertat duhet të bëhen në vendet që nuk kanë një nivel të duhur të mbrojtjes ligjore (p.sh. vendet e treta), ato duhet të bëhen në përputhje me një mekanizëm të miratuar transferimi. SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH. A. mund të transferojë të dhënat personale vetëm kur një prej këtyre skenarëve të transferimit të listuar më poshtë zbatohen:

  • Subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin për transferimin e propozuar.
  • Transferimi është i nevojshëm për kryerjen e një kontrate me subjektin e të dhënave.
  • Transferimi është i nevojshëm për zbatimin e masave para-kontraktuale të marra në përgjigje të kërkesës së subjektit të të dhënave.
  • Transferimi është i nevojshëm për përfundimin ose kryerjen e një kontrate të lidhur me një palë të tretë në interesin e subjektit të të dhënave.
 • MBAJTJA E TË DHËNAVE
  Të dhënat personale bazuar në Ligjin 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ruhen vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për arritjen e qëllimit, për të cilin janë grumbulluar ose përpunuar më tutje. Me rastin e përmbushjes së qëllimit të përpunimit, të dhënat personale asgjësohen, fshihen, shkatërrohen, bllokohen ose bëhen anonime, përveç nëse është paraparë ndryshe me Ligjin përkatës për Arkivat Shtetërore ose me ndonjë ligj tjetër përkatës.
 • TË DREJTAT TUAJA
  • Aksesin ose qasjen në informacion.
  • Kundërshtimin ndaj përpunimit.
  • Kundërshtimin ndaj vendimmarrjes dhe profilizimit të automatizuar.
  • Kufizimin e përpunimit.
  • Bartjen e të dhënave.
  • Korrigjimin e të dhënave.
  • Fshirjen e të dhënave.

Ju keni të drejtë të ankoheni në çdo kohë nëse besoni se të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave janë shkelur. Njoftimi i incidentit mund të bëhet përmes postes elektronike: [email protected].