Politika e Privatesise

I nderuar subjekt i të dhënave,

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A. siguron të gjithë përdoruesit e kësaj faqeje se çdo e dhënë personale do të trajtohet në përputhje me Ligjit 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Përdoruesi pohon vërtetësinë dhe saktësinë e të gjitha të dhënave të plotësuara prej tij në formularët e ndryshëm (punësimi, raportim dëmi, blerje online etj.) plotësimi i të cilave është tërësisht vullnetar.

Me plotësimin e çdo forme apo formulari dhe shtypjen e butonit të vazhdimit, përdoruesi pranon të drejtën e shoqërisë së sigurimit për përdorimin e brendshëm vetëm për qëllimin e kërkuar nga përdoruesi të informacioneve të plotësuara si dhe procesimin e mëtejmë të tyre nga ana e SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A.
I nderuar subjekt i të dhënave,

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A. siguron të gjithë përdoruesit e kësaj faqeje se çdo e dhënë personale do të trajtohet në përputhje me Ligjit 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Scroll to Top