Sigurimi i Jetes me Kursim

Sigurimi i jetës (me kursim) para së gjithash duhet parë si kursim i tanishëm dhe investim për të ardhmen tuaj, me ç’rast përfitoni edhe sigurimin e jetës, si garanci per familjen tuaj!
Sot, produktet e sigurimeve të jetës janë avancuar duke ju përshtatur nevojave dhe ofrohen më shumë si te kombinuara ndërmjet sigurimit klasik të jetës (dëmshpërblimit të përfituesve në rast të humbjes së jetës, etj.) dhe kursimit si investim afatgjatë ne rastin mbijetesës si perfitim i njëhershëm apo pension/pagë mujore.
Ky produkt është afatgjatë, por mundësohen edhe mundësi të ndryshme dhe fleksibilitet me rast të nevojës së tërheqjes se investimit, ne varesi te mundesive buxhetore dhe planifikimit familjar.

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+383 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 [email protected]
Qendra Kontaktuse

Classic

 • Mbrojte familjare
 • Siguri ne pension
 • Kursim dhe sigurim

Shkarko broshuren e produktit


Sigurimi i Jetës Classic ju mundëson një kursim apo pension shtesë, pra më shumë liri financiare në kohën e duhur, për të shijuar frytet e një pune shumëvjecare.

Me shume rreth produktit

Kushtet e Përgjithshme

Kushtet Plotësuese

Plus

 • Mbrojte familjare
 • Kursim dhe sigurim
 • Mbulim Aksidente Personale
 • Dyfishi i Shumes së Sigurimit

Shkarko broshuren e produktit


Sigurimi i Jetës Plus ju mundëson një kursim apo pension shtesë, ku  përfshihen edhe Aksidentet Personale.

Me shume rreth produktit

Kushtet e Përgjithshme

Kushtet Plotësuese

Junior

 • Sigurim i te dy prinderve
 • Perfitues Femija
 • Kursim i garantuar per te ardhmen
 • Mbeshtetje per shkollim

Shkarko broshuren e produktit


Kasa për Fëmijë ju mundëson një kursim, që fëmija juaj në një moshë te caktuar të arrijë arsimimin e dëshiruar dhe jo vetëm, por e kombinuar me sigurimin e jetës së  prindërve.

Me shume rreth produktit

Kushtet e Përgjithshme

Kushtet Plotësuese

Karta e Besnikerise

 • Sigurim Jete per punonjesit
 • Bonus per punonjesit
 • Sigurim i Garantuar

Karta e Besnikërisë iu dedikohet kompanive qe deshirojnë te motivojnë stafin e tyre duke ju mundësuar bonuse atyre që qëndrojnë në kompani së paku 5 vite. Në të njejtën kohë ata do të perfitojnë edhe Sigurimin e Jetës të kombinuar me Aksidente Personale.

Me shume rreth produktit